• luật online 24/7 posted an update 6 months ago

  Mẫu đơn xin thông tin nhà đất
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Theo Điều 11 của Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin đất đai phải nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

  Thông tin người yêu cầu cung cấp thông tin nhà đất:

  Tổ chức: ghi tên tổ chức, ghi thông tin của người đại diện
  Cá nhân: ghi họ và tên người xin thông tin, số CMND hoặc CCCD, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.
  Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất:

  Ghi rõ thông tin thửa đất cần xin thông tin
  Nội dung thông tin cần cung cấp
  Tùy thuộc vào mục đích người yêu cầu cung cấp thông tin mà có thể xin toàn bộ hoặc xin từng mục.
  Lưu ý: Tại ô dữ liệu thửa đất, dữ liệu người sử dụng phải điền thông tin cụ thể như:

  Dữ liệu thửa đất gồm: số hiệu thửa đất, diện tích, địa chỉ…
  Dữ liệu người sử dụng bao gồm: họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND hoặc CCCD, địa chỉ.
  Mục đích sử dụng dữ liệu:

  Người yêu cầu cung cấp thông tin ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu về thửa đất như: nhận chuyển nhượng, thế chấp,…