• luật online 24/7 posted an update 7 months, 3 weeks ago

  Tư vấn luật nhà đất: Trình tự, thủ tục xin thông tin nhà đất
  https://luatonline247.com/tu-van-tuat-dat-dai/
  Nộp hồ sơ
  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp Phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai thông qua các cách:

  Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
  Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
  Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai;
  Tiếp nhận hồ sơ
  Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân.

  Trường hợp từ chối cung cấp thông tin thì cơ quan phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

  Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin theo Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT gồm:

  Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.
  Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.
  Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
  Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
  Thông báo kết quả
  Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.
  Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.